کنفرانس تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)  پایان یافت

 

 

روز پنجشنبه ٢٣ ژوئیه ٢٠١٥ کنفرانس تشکيلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی) برگزار شد.

کنفرانس با سرود انترناسیونال و بدنبال یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع شد و بعد از تصویب آئین نامه وارد دستورات خود شد.

دستور جلسه کنفرانس عبارت بودند از:

١- گزارش

٢- اولویتهای حزب در خارج

٣- انتخابات

 گزارش به کنفرانس توسط دبیر تشکیلات خارج کشور حزب ارائه شد. خالد حاج محمدی در سخنان خود به اوضاع کنونی ایران و موقعیت حزب حکمتیست و در بطن آن به جایگاه تشکیلات خارج حزب اشاره کرد.

وي تاکید کرد که بعد از توافقات دول غربی و جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی از اوضاع خواهیم شد که باید در کار و فعالیت حزب در خارج مورد نظر قرار گرفته شود. ايشان تاکید کرد که همزمان حزب حکمتیست موقعیت جدیدی در سیاست ایران یافته است.

دبیر خارج کشور ضمن پرداختن به موقعیت کنونی حزب حکمتیست و افزايش رفتن روی آوری به حزب و توقعات از آن، به اهمیت تشکیلات خارج در کل استراتژی حزب خصوصا در اوضاع کنونی و فاصله آن از آنچه این تشکیلات باید باشد و کمبودهای جدی آن پرداخت.

بعد از سخنان خالد حاج محمدی اعضا کنفرانس به جنبه های مهم کار و فعالیت حزب در خارج کشور و بر اهمیت رفع کمبودهای آن در جهت جوابگویی به اوضاع جدید پرداختند. کنفرانس یکپارچه  بر اهمیت درست کردن سازمان حزب در خارج در جهت تبدیل آن به ماشینی کارا برای پیشبرد وظایف خود خصوصا در اوضاع کنونی و به عنوان یکی از میدانهای اصلی فعالیت حزب در جهت کمک به تغییر توازن قوای کنونی میان مردم انقلابی و طبقه کارگر ایران و جمهوری اسلامی و در خدمت کل استراتژی حزب پرداختند.

مبحث بعدی کنفرانس اولویتهای حزب در خارج کشور بود که توسط خالد حاج محمدی ارائه شد. دبیر خارج کشور در این بخش ضمن پرداختن به افق عمومی کار حزب در خارج کشور به اولویتهای دوره ای حزب پرداخت. در این مبحث هم دبیر تشکیلات خارج و هم اعضا حزب در خارج کشور بر ویژگی دوره اخیر، بر تغییر مولفه هایی در فضای سیاسی در خارج کشور، بر موقعیت جریانات سیاسی اپوزیسیون و تحرک جدید جریانات ناسیونالیست و پرو جمهوری اسلامی و ضرورت تقابل یا این جریانات در خارج کشور، مماشات و سکوت دول و میدیای رسمی در غرب در برابر استبداد و سرکوب و بیحقوقی در ایران بر تلاش بیوقفه ما برای رساندن صدای اعتراض طبقه کارگر و مردم معترض در ایران به افکار عمومی و جلب توجه و حمایت مردم آزادیخواه و سازمانهای رادیکال و مترقی تاکید داشتند. کنفرانس در این راستا بر اهمیت رفع موانع کنونی کار حزب در خارج، بر ساختن سازمان حزب و تامین سوخت و ساز سیاسی آن و بر حضور سیاسی فعالتر این تشکیلات پرداختند. کنفرانس تاکید کرد که تشکیلات خارج ما باید در جهتی حرکت کند که بتواند کمبودهای کنونی را رفع کند و موقعیت حزب در خارج را بهبود بخشد و نیروی خود را در این جهت سازمان دهد. کنفرانس تاکید کرد که بعد از کنفرانس و بر اساس جهت ها و اولویتهایی که مورد بحث قرار گرفت، تشکیلاتهای مختلف حزب در خارج نقشه کار و اولویتهای دوره ای خود را تعین کنند و بر اساس آن فعالیت و کار خود را دنبال کنند.

دستور بعدی کنفرانس انتخاب دبیر تشکیلات خارج بود. در این بخش خالد حاج محمدی به اطلاع کنفرانس رساند که بدلیل وظایف جدیدی که رهبری حزب به او محول کرده است، کاندید دبیر تشکیلات خارج نخواهد بود. فواد عبداللهی به اتفاق آرا به عنوان دبیر تشکیلات خارج کشور انتخاب شد.

در بخش پایانی کنفرانس، ايشان به عنوان اختتامیه، ضمن تشکر و قدرداني از تلاشهای صميمانه و فعاليت بي وقفه خالد حاج محمدی در تشکیلات خارج کشور، همزمان آرزوي موفقعيت در ساير عرصه هاي فعاليت حزبي را براي ايشان داشت.

کنفرانس، در فضایی از همدلی و هم جهتی و اعتماد به نفس بالا در میان شرکت کنندگان و آمادگی برای رویارویی با اوضاع جدید، به کار خود پایان داد.

 

 

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

٢٦ ژوین   ٢٠١٥

www.hekmatist.com