اطلاعیه پایانی

پلنوم سی و چهارم کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

 

 

 

 پلنوم سی و چهارم کمیته مرکزی حزب حکمتیست در روزهای شنبه  و یکشنبه ٩ و ١٠ مه ٢٠١٥ (١٩ و٢٠ اردیبهشت١٣٩٤) با شرکت اکثریت اعضاء کمیته مرکزی برگزار شد.

 پلنوم پس از سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم رسما شروع به کار کرده و وارد دستور شد.

 دستور جلسات پلنوم عبارت بودند از:

·       گزارش  کمیته رهبری

·       اوضاع سیاسی ایران، بحث پیرامون قطعنامه کمیته رهبری حزب

·        کنگره هشتم حزب حکمتیست

·       انتخابات

 گزارش به پلنوم توسط آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب ارائه شد. آذر مدرسی بر متن تصویری عمومی از اوضاع متحول امروز و موقعیت جریانات سیاسی و اپوزیسیون ضمن اشاره به موقعیت حزب حکمتیست در صف مبارزه برای آزادی و برابری در جامعه ایران، و مصافهای آتی طبقه کارگر و کمونیسم در تقابل با بورژوازی و تعرض جمهوری اسلامی به معیشت کارگران و توده های محروم جامعه، گزارش مشروحی از عرصه های مختلف فعالیت حزب در فاصله پلنوم سی و سوم تا مقطع فعلی را به پلنوم عرضه کرد.

 اعضا کمیته مرکزی با شرکت فعال خود در مبحث گزارش بخصوص در ارتباط با موقعیت کنونی کمونیسم و حزب حکمتیست فعالیتهای حزب در عرصه های مختلف، را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. پلنوم ضمن تائید پیشروی های حزب حکمتیست بر ضرورت تعجیل بیشتر در آماده کردن حزب و طبقه کارگر برای جدالهای آتی تاکید داشت.

در مبحث "اوضاع سیاسی ایران"، آذر مدرسی ضمن معرفی قطعنامه کمیته رهبری حزب  به مولفه های اصلی اوضاع سیاسی ایران پس از توافقات لوزان، صفبندی جدید سیاسی طبقاتی، توازن قوای میان جمهوری اسلامی و مردم و مصافهای پیش روی طبقه کارگر و توده وسیع مردم محروم و حزب حکمتیست پرداخت. وی ضمن اشاره به بی افقی بخش اعظم اپوزیسیون، به پولاریزاسیون سیاسی در جامعه و نیروهای سیاسی، به مختصات تقابل جنبشهای اصلی بورژوازی و طبقه کارگر بر سر آینده جامعه،  بر نقش و وزن طبقه کارگر و کمونیسم آن بعنوان تنها آلترناتیو رادیکال و انقلابی جامعه بر تلاش برای تقویت کمونیسم در جنبش کارگری، در تقابلهای آتی مردم با بورژوازی حاکم و برای پیروزی انقلاب کارگری تاکید کرد.

اعضا کمیته مرکزی ضمن پرداختن به جنبه های مختلف این بحث و تاکید بر جهت گیری درست حزب در این دوره٬ به جنبه های عملی تر و سیاستهای منتج از قطعنامه کمیته رهبری و پروژه هایی که حزب حکمتیست باید دنبال کند پرداختند. پلنوم  قعطنامه کمیته رهبری حزب "توافقات ایران و امریکا، ریشه ها و دورنما" را به اتفاق آرا تصویب کرد و جنبه های عملی تر کار حزب و تدقیق سیاستهای دوره ای و پروژه های حزب بر اساس قطعنامه را به کمیته رهبری منتخب خود سپرد.

در دستور کنگره خالد حاج محمدی تصمیم کمیته رهبری مبنی بر برگزای کنگره هشتم، تدارک و زمان آنرا به اطلاع پلنوم رساند. پلنوم ضمن توافق با برگزاری کنگره حزب٬ تاریخ برگزاری پیشنهادی کمیته رهبری را به اتفاق آرا تائید کرد. 

در بند انتخابات، پلنوم ابتدا آذر مدرسی را به عنوان دبیر کمیته مرکزی و امان کفا بعنوان معاون دبیر ابقا کرد. سپس رفقا امان کفا، ثریا شهابی، خالد حاج محمدی، فواد عبداللهی همراه با دبیر کمیته مرکزی را بعنوان کمیته رهبری در پست خود ابقا کرد.

در جوار پلنوم دو سمینار با عناوین "اوضاع سیاسی ایران در سایه اعتصاب معلمان و اعتصابات کارگری " توسط رفقا مصطفی اسدپور و مظفر محمدی و سمینار "آینده اقتصادی جمهوری اسلامی" توسط رفیق امان کفا برگزار شد.

 

 

 

 

حزب کمونيست کارگری ایران- حکمتيست (خط رسمی)

١٢ مه ٢٠١٥ (٢٢ اردیبهشت ١٣٩٤)