جنایتی که بی جواب نماند!

 

 

جنایت عوامل رژیم در هتل تارای مهاباد و فرار فریناز خسروانی یک دختر کارگر از تجاوز، توسط مردم مبارز مهاباد بی جواب نماند. ما به عکس العمل سریع و اعتراض انسانی مردم مهاباد درود می فرستیم. 

تحمل تحقیر و ستم و تبعیض و کشتار توسط رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، داستان زندگی ما است. دشمنی حاکمیت اسلامی و حامی مردسالاری حد و مرز نمی شناسد. دیروز اسید پاشی بروی دختران و زنان دراصفهان، امروز وادار کردن دختر جوان و کارگری به خودکشی برای نجات از توحش تجاوز، در اصفهان و باز دیروز له کردن فرخنده در افغانستان توسط  توحش دست پرورده اسلامیون و فروش زنان در بازار بردگی اسلامی در خاور میانه... 

این داستان تا زمانی که جمهوری اسلامی سر پا است و تا زمانی که افسار توحش اسلامی  در کل منطقه کشیده نشود، ادامه خواهد داشت. خشم و نفرت زنان و مردان وجوانان مهاباد نشان از عزم انسان هایی است که نمی خواهند قربانی و تسلیم این جنایات باشند. عکس العمل انسانی وسیع مردم در اصفهان و کابل وشنگال و  امروز در مهاباد، گوشه هایی از جنگی روزمره و آشکار انسانیت علیه توجش اسلامی و مردسالاری و ضدیت با زن در کل منطقه  است. این جنگی است که باید به عمر این جنایات خاتمه دهد.

 روزی که جمهوری اسلامی با قیام توده ای کارگران و زحمتکشان پایین کشیده می شود، روز جشن زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب است. روز پایان تبعیض و آپارتاید جنسی نه تنها در ایران بلکه در منطقه است.

با تدارک قیام و انقلابی توده ای برای آزادی و برابری، یاد چهره های سوخته ی دختران اصفهان، یاد زنان اسیر و برده ی اسلامیون در منطقه و یاد فرخنده ها و فرینازها وهمه عزیزانی که قربانی یک نظام انسان ستیز و ضد زن  شدند  را گرامی  می داریم.

 

 

دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی

۱۹ اردیبهشت ٩٤ (٨ مه ۲۰۱۵)