حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

اعتراض معلمان، اعتراضی به وسعت جامعه

 

صبح امروز پنجشنبه ٢٧ فروردین مردم ایران شاهد تجمع وسیع معلمان در دهها شهر کوچک و بزرگ از جمله تهران٬ مشهد٬ شیراز٬ سنندج٬ زاهدان٬ همدان٬ قزوین٬ زنجان٬ کرمان٬ اندیمشک٬ کرمانشاه٬ مریوان٬ اهواز و... بودند. در این روز دهها هزار معلم در دفاع از معیشت خود در اعتراضی سراسری در مقابل استانداری ها و اداره آموزش و پرورش شرکت کردند و توجه جامعه را به خود جلب کردند. این تجمعات که طی فراخوانی "از طرف فرهنگیان کل کشور" اعلام شده بود و به اسم "تجمع سکوت" نام گذاشته بودند٬ یکی از اعتراضات وسیع معلمان در چند سال گذشته بوده است.

معلمان خواست و مطالبه خود را علاوه بر اعلام از قبلی آن٬ بر پلاکارتهایی که در این تجمعات در دست داشتند بیان کرده اند. در پلاکارتهای آنها از جمله آمده است: "درد فقر نیست فرق است"٬ "نان مسکن منزلت"٬ "طرح رتبه بندی فریبی بیش نیست"٬ "انتقاد ممنوع اختلاس آزاد"٬ "آقای روحانی کلید آموزش و پروش پیدا نشد؟"٬ "معلم زندانی آزاد باید گردد"٬ "احکام قضایی ملغا باید گردد"٬ "سکوت ما بلندتر از فریاد است"٬ "معلم بیدار است از تبعیض بیزار است" و...

این چندمین تجمع و اعتراض معلمان در اعتراض به تبعیض و بی حقوقی٬ برای افزایش دستمزدهای خود٬ استخدام رسمی شدن معلمان حق التدریسی٬ بهبود شرایط تدریس٬ امنیت شغلی٬ آزادی بیان و... است که تا کنون از جانب دولت حاکم جز یکسری وعده های سرخرمن و امروز و فردا کردن جوابی نگرفته است.

مطالبات معلمان خواست بخش اعظم جامعه و مبارزات آنها بخشی از مبارزات طبقه کارگر است. اعتراض به تبعیض و نابرابری٬ اعتراض به عدم امنیت شغلی٬ خواست افزایش حقوقها و آزادیهای سیاسی و... امروز مطالبه کل طبقه کارگر ایران است و معلمان بخشی از این طبقه اند.

پیروزی معلمان در اعتراضات خود برای کل طبقه کارگر ایران٬ برای بخش محروم جامعه حیاتی است. دفاع از مبارزات آنها و تلاش برای موفقیت آنها٬ علاوه بر اینکه وظیفه کل صف آزادیخواهی است٬ گامی مهم در پیشروی کل طبقه کارگر ایران و کل صف عدالتخواهی در آن جامعه است.

اما تجربه نشان داده که هر گونه انتظار و اعتماد به نمایندگان دولت و قول قرارهای آنها٬ هر گونه امید به مجلس نشینان و بانیان موقعیتی که از جمله به معلمان تحمیل کرده اند٬ نتیجه ای جز شکست اعتراضات آنها را در بر نخواهد گرفت. نمیتوان از سیستم و حاکمیتی که در یک نقشه آگاهانه و با اتکا به همه امکانات خود تلاش میکند با تحمیل فقر و محرومیت به طبقه کارگر٬ به معلمان و اقشار پائینی جامعه سودهای نجومی را برای سرمایه داران جلب کند و در خدمت آنها از هر اجحافاتی علیه اکثریت مردم دریغ نخواهد کرد٬ چشمداشت عدالت یا رفاه داشت. امید به بالا و فریب وعد های آنها را خودرن٬ تن دادن به سیاست انتظاری است که دولت ایران در مقابل هر حق طلبی از جانب طبقه کارگر و اقشار ناراضی دنبال میکند.

نباید فریب دولت روحانی را خورد که با وعده های رشد اقتصادی و جلب سرمایه های خارجی و برداشتن تحریمها بعد از توافقات با غرب٬ قول بهبود زندگی ما را میدهد. اینها جز فریب برای پس زدن اعتراض بر حق ما٬ جز تمکین کردن ما و ابزاری برای ساکت کردن ما نیست. کل پروژه های دولت روحانی و از جمله رشد اقتصادی در این جامعه قرار است به قیمت تباهی ما و تعرض به معیشت کل طبقه کارگر و معلمان و نیروی کارکن جامعه تامین شود.

معلمان با همه اعتراضات وسیع این دوره خود هنوز بخش وسیعی از نیروی خود را به میدان نیاورده اند. میلیونها دانش آموز در مدارس و دانشگاهها٬ میلیونها نفر از خانواده های آنها٬ مدافعان واقعی معلمان هستند. نیرویی که میتواند دولت جناب روحانی را به التماس بیندازد و افسار کند٬ نه حاکمین و مجلس نشینان بلکه صف میلیونی انسانهای شریفی که برای موفقیت معلمان روز شماری میکنند٬ خود را مدافع آنها میدانند و مبارزات آنها را بخشی از مبارزه خود و موفقیت معلمان را موفقیت خود میدانند، نیروی واقعی به پیروزی رساندن مبارزات معلمان اند.

آنچه تضمین موفقیت اعتراض معلمان٬ پرستاران٬ اعتراضات هر روزه و پراکنده دهها مرکزی کارگری را میکند و آنچه میتواند تعرض افسار گسیخته بورژوازی ایران و دولت اعتدالش را افسار کند٬ همبستگی و هماهنگی ما در همین مبارزات و با اتکا به نیروی وسیع خود است. تامین این همبستگی و اتحاد میان کارگر و معلم و پرستار و بقیه زحمتکشان جامعه٬ بر دوش فعالین و رهبران هوشیار٬ بر دوش کمونیستهای با نفوذ و معتبر در همین مبارزات است. کسانی که لولای اتحاد در طبقه کارگر و لولای اتحاد در هر مبارزه آزادیخواهانه اند.

 

 

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

٢٧ فروردین ١٣٩٤- ١٦ آوریل ٢٠١٥