يونس عساکره درگذشت!

 

فواد عبداللهي

 

يونس عساکره کارگري از خطه خوزستان، که هفته گذشته با حمله مزدوران دولت اعتدال به دکه ميوه فروشي اش، در اعتراض به بيکاري دست به خودسوزي زده بود، در بيمارستان مطهري تهران جان باخت. خب! ”زندگي“ ادامه دارد! دو تا بچه اش بايد از فردا مثل حيوان در بازار کار به فروش روند؛ تن فروشي همسر اگر زماني هراسي بيش نبود امروز ديگر در مي زند. به جمع گرسنگان خوش آمديد!

و در اين ميان، برخي مقامات رژيم و رسانه های حلقه بگوش بورژوازي، اين گرگهاي در لباس ميش، اشک تمساح براي بازماندگان يونس ميريزند. بايد با استدلال مردم را از دست زدن به اعتراض منصرف کرد، بايد قانعشان کرد که قتل عام يونس ها، که گرسنگي و به فلاکت کشاندن خانواده کارگري همانقدر طبيعى و خارج از اراده بشر است که خراب شدن شهرها بعلت زلزله و توفان... بالا و پايين رفتن و شکستن لايه‌هاى زمين، زلزله ميآفريند و بالا و پايين رفتن عرضه و تقاضا و لاجرم امنيت سرمايه، بيکاري و گرسنگي. زلزله زدگان عليه علل طبيعى زلزله دست به شورش بر نميدارند، گرسنگان هم نبايد چنين کنند. اين همه حرف آنهاست. در مذهب اينان مالکيت خصوصى مقدس‌ترين مقدسات است. احکام تيرباران بيدرنگ گرسنگان اگر که به اين مقدسات حمله کنند، در قوانين دولتي از پيش صادر شده است. دولت دولت آنها، پليس پليس آنها، مجلس مجلس آنها و دادگاه دادگاه آنهاست و براى ما اکثريت مردم ظاهرا فقط دو راه باقى ميگذارند: يا مرگ از گرسنگى يا بردگى مزدى براى صاحبان وسائل توليد. دولت اعتدال، رژيم سرمايه داري ايران است. رژيم سي سال ضديت با انسان و هر آنچه انساني است؛ رژيم اختناق، گرسنگي و زجرکش کردن طبقه کارگر، رژيم تعدي به جان و حرمت اين طبقه است.  تنها وقتى کارگران اراده کنند اين نظم و اين نظام از حرکت ميايستد، آتش جهنم خاموش ميشود، گرسنگان به غذا و استثمارگران جنايتکار به سزاى خود ميرسند. روزي که سران اين رژيم، اربابان و ياران و همکاران اين دولت در پيشگاه طبقه کارگر آزاد شده ايران به محاکمه کشيده شوند، دير نيست. آنروز تمام جهان با آنچه اينان با اين طبقه و با اين جامعه کردند، خواهد گريست!