دولت ترکيه مسئول و مسبب قتل عام آنکارا است!

 

اطلاعيه تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست – خط رسمي

 

هنوز خون دو ماه پيش جوانان سوسياليست جنوب شرق ترکيه بر خيابانهاي شهر پرسوس خشک نشده بود که ديروز ١٠ اکتبر با انفجار دو بمب ديگر در وسط اعتراضات و تظاهرات هاي آنکارا که به فراخوان حزب دموکراتيک خلق هاي ترکيه (ه د پ) و تعدادي از تشکلهاي کارگري با خواست صلح و پايان دادن به چند دهه جنگ فاشيستي دولت ترکيه عليه مردم کردستان سازمان داده شده بود، دهها نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر مجروح شده اند. بي ترديد متهم اصلي و رديف اول اين ماجرا دولت ترکيه است. دامن زدن به فضاي جنگي، ارعاب و ترورهاي پياپي امروز دولت ترکيه، بر متن هزيمت در ماجراي انتخابات دوره قبل و جبران اين خسارت در تجديد انتخابات ماه نوامبر آتي است. دولتي که تاريخا و در بزنگاهاي متفاوت همراه پادوهاي خود جهت بقا عليه شهروندان اين کشور، دست به ايجاد تفرقه قومي و دسيسه زده است.

بايد با فشار سياسي، اجتماعي و بين المللي طبقه کارگر، کمونيستها و بشريت آزاديخواه و انسان دوست، دولت اردوغان را از اعمال و کردارش پشيمان کرد. بايد کاري کرد که توازن قوا به نفع جبهه مدافعان آزادي و انسانيت در ترکيه تغيير يابد. هم اکنون اعتراضات و تظاهرات هاي وسيعي در اروپا عليه قتل عام اخير در آنکارا در حال شکلگيري است؛ تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي) همه سازمانها، اتحاديه هاي کارگري و انسانهاي آزاديخواه را به پيوستن به اين اعتراضات عليه سياست هاي ارتجاعي و تروريسم عنان گسيخته دولتي در ترکيه فرا ميخواند.

 

تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)

١١ اکتبر ٢٠١٥