اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب

کمپین شیادان

پیرامون تحرکات طرفداران جمهوری اسلامی در خارج کشور

 اخیرا در چند شهر اروپا و آمریکا تجمعاتی تحت نام "حمایت از توافقات هسته ای و صلح برای ایران" توسط لابیست های جمهوری اسلامی و "سازمانهای جانبی" رژیم در خارج کشور به پا شده است. از سازمان دهندگان و چهره های همیشگی آشنا در این تجمعات میتوان به آقای فرخ نگهدار، مسعود بهنود، بی بی سی و خیل جریانات پرو رژیم اشاره کرد. شاخص ترین چهره های منتقدین خودی و مشهور ترین قسم خورده های حفظ نظام اسلامی در راس کمپین "صلح و آشتی" با جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. این طیف به زور "اپوزیسیون" شده پرو رژیم، تاریخ سیاهی در ذهن جامعه و مردم آزادیخواه ایران دارند. اینها  به خمینی و به خون کشیدن انقلاب ٥٧ لبیک گفتند، حامی سیاسی و پلیس امنیتی آن در تقابل با انقلابیون و کمونیستها شدند، تنها آن زمان که خودشان در معرض تهاجم گله های حزب الله قرار گرفتند ندای "آی استبداد، استبداد!" را سر دادند، هیزم بیار جنگی ٨ ساله شدند که استبداد اسلامی را برقرار و برای دوره ای تثبیت کرد، با رفسنجانی پادوی بازسازی اقتصادی و با خاتمی مبلغ مردمسالاری دینی و گفتگوی تمدنها شدند و امروز در خارج کشور از سوراخ بیرون آمده و کاسه لیسان "اعتدال و صلح" در مکتب جمهوری اسلامی شده اند.  

٣٧ سال است که مبارزه مردم، جوانان، زنان و بویژه کارگران علیه رژیم اسلامی و حاکمیت سیاه آن در داخل و خارج کشور، در جریان است.  اینها تاریخا در جبهه جمهوری اسلامی و در تقابل با مردم، جوانان، زنان و طبقه کارگر قرار گرفته اند. اینها سنتا شاخه خارج کشور "جناح معتدل" جمهوری اسلامی و بلندگوی آنان در خارج کشور بوده اند. جدال انقلاب و ضد انقلاب فقط در داخل ایران در جریان نیست. فقط در داخل ایران نیست که اکثریت مردم محروم را به خاک سیاه می نشانند ؛ فقط در داخل نیست که رژیم تلاش میکند در راستای حمایت دولت های غربی، با بالا کشیدن مزد کارگران، با محروم کردن مردم از بهداشت و مسکن و سوادآموزی، با رها کردن افسار سپاه و پلیس و اسیدپاش به جان زنان، با پاکسازی قومی افغانستانی های ساکن ایران، با قدغن کردن فعالیت احزاب سیاسی، با بگیر و ببند فعالین و رهبران کارگری، و با ممنوع کردن اعتصاب و تشکل و انعقاد قرارداد جمعی، میگیرند و می زنند و می کشند. در خارج کشور نیز، اینها در لباس دکتر، پروفسور، مهندس، تحلیلگر و جامعه شناس همان پروژه را پیش میبرند. اینها کارکنان بی جیره مواجب جمهوری اسلامی در خارج کشوراند! همان کاری را که رژیم با زور سر نیزه و چماق با مردم ایران در داخل میکند، این طیف به شیوه "آرام" و "متمدن" و کمپینی و با جمع آوری امضا و .... در خارج می کنند. 

"کمپین حمایت از توافقات هسته ای و صلح برای ایران" به عنوان کمپین رسمی حکومتی، و سازماندهندگان و خط دهندگانش، بعنوان مدافعان و مبلغان تمام عیار "دولت اعتدال"، بعنوان مجریان سیاست های دولت و حکومت و ارگانهای اجرایی آن عرض اندام کرده اند. به همین عنوان باید با آن برخورد شود. همانگونه که با سروش، مهاجرانی، گنجی، جلائی پور و کنفرانس برلین برخورد شد. زنان و مردان آزادیخواه قربانی حکومت مورد حمایت این طیف، با این کمپین و سازماندهندگان و سخنگویان آن همان رفتار را خواهند کرد. باید مراسم های رسمی آنها را به صحنه کیفر خواست اکثریت مردم محروم ایران علیه جمهوری اسلامی، تبدیل کرد. باید این شیادی زیر نام "صلح" را بی اعتبار و افشا کرد.

برای تقابل با این "کمپینها" باید آماده بود. سازماندهندگان آن باید پاسخی در خور بگیرند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

١٩ اوت ٢٠١٥