حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

 

به مناسبت بازگشایی مراکز تحصیلی

 

 

با باز گشایی مدارس و دانشگاهها میلیونها دانش آموز و دانشجو همراه با صدها هزار معلم برای شروع دوره دیگری از تحصیلات راهی مراکز آموزشی شدند. در این صف وسیع و میلیونی جای چند میلیون از کودکان٬ نوجوانان و جوانانی خالی است که بدلیل وضعیت اسف بار اقتصادی٬ یا امکان رفتن به مدرسه را نداشتند و یا امکان ادامه تحصیل. این محرومیت در صدای اعتراضات طبقه کارگر٬ به حقوق معوقه و به فقر و بیکاری و پایین بودن دستمزدها و ناتوانی خانواده های کارگری در تامین شهریه و تامین بودجه برای تحصیل فرزندانشان و در اعتراض آنها به حاکمیت و دولت بورژوایی ایران عیان است. در این صف همزمان جای صدها و هزاران معلم٬ دانش آموز و دانشجویی خالی است که به جرم اعتراض به بی عدالتی٬ به جرم اعتراض به بی حقوقی و به جرم دفاع از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود یا در زندان هستند یا از مراکز آموزشی اخراج شده اند.

بازگشایی مراکز تحصیلی هر ساله  شروع دوره ای دیگر از جدال نسل جوان با جمهوری اسلامی علیه بی حقوقی کامل٬ علیه نابرابری و استبداد سیاسی و فضای پلیسی در محیطهای آموزشی است. مبارزاتی که با همه فراز و نشیبهای تا کنونی خود، یک میدان جدال جدی صف آزادیخواهی در آن جامعه علیه ارتجاع حاکم بوده است. مبارزاتی که دانشگاه و نسل جوان متمدن و آزادیخواه در دانشگاه محور و موتور محرکه آن بوده اند. 

بعلاوه بازگشایی مراکز تحصیلی برای دهها هزار معلم امکانی برای پیگیری مطالباتی است که در دوره گذشته صفی وسیع از آنان را در مقابل حاکمیت قرار داد. مبارزاتی که در سراسر ایران صدای حق طلبی آنها را به هر شهر و روستایی برد. امسال در شرایطی مراکز تحصیلی بازگشایی میشود که خواست و مطالبات معلمان بدون جواب مانده است و جامعه و خصوصا نسل جوان در مراکز تحصیلی و خانواده هایشان با سمپاتی بالایی در انتظار قد علم کردن دوباره آنها در دفاع از زندگی شرافتمندانه و قابل تحمل٬ در دفاع از حرمت و کرامت خود در این دوره هستند. مبارزاتی که در ٧ ماه گذشته فضای کل جامعه را تحت تاثیر قرار داد و توقع و انتظار این است که در این دوره با به میدان آوردن کل ظرفیت و توان خود و از جمله با جلب حمایت جدی دانش آموزان و نسل جوان و خانواده هایشان٬ بتواند نه تنها معلمین دربند را آزاد کند و دست حراست و نیروهای انتظامی را در محیطهای تحصیلی کوتاه کند که بهبود قابل توجهی را در زندگی معلمان بوجود آورد.

بازگشایی مراکز تحصیلی همزمان در دوره جدیدی در جامعه ایران کلید میخورد. دوره پسا توافقات هسته ای که کل صف بندیهای سیاسی و رابطه مردم ایران و جمهوری اسلامی و کشمکشهای طبقه کارگر ایران و صف عدالتخواهی در این جامعه بر متن شرایط جدید باز تعریف کرده است. دوره ای که با کنار رفتن فضای جنگی و بهانه های تهدید خارجی٬ با آزاد شدن سرمایه های منجمد شده ایران و برداشتن تحریمها و ... نه تنها بهانه های دولت ایران و کل سرمایه داران برای تحمیل بردگی بیشتر به طبقه کارگر حاشیه ای شده است٬ که توقع و انتظار مردم ایران از زندگی و بهبود معیشت خود٬ از حقوق سیاسی و مدنی خود و از کاهش فضای مذهبی و عقب مانده بالا رفته است. این دوره ای است که طبقه کارگر و اقشار ناراضی جامعه با بیان مطالبات خود از مراکز کار تا صف معلم و پرستار و تا دانشگاه و مدرسه امکان پا پیش گذاشتن را یافته است. توقعی که هرروزه با سد استبداد سیاسی و فرهنگی و با تشدید فشار اقتصادی بر جامعه روبرو میشود.

 

دانشجویان٬ دانش آموزان و معلمان آزادیخواه!

دو سال حاکمیت دولت اعتدال و دوسال مقابله صف عدالتخواهی آن جامعه٬ از نسل جوان آزادیخواه و برابری طلب٬ تا معلمان٬ از مبارزات هر روزه بخشهای مختلف طبقه کارگران تا زنان و قشرهای محروم جامعه٬ و مقابله بی توهم دولت روحانی با این صف٬ نقطه پایانی به هر نوع امید کاذب در صف ما به این دولت و خیل مدافعان و مجیز گویان آن است. افزایش حقوق معلمان٬ کنار زدن فضای امنیتی و نظامی٬ آزادی معلمین زندانی و سد کردن اخراج و ستاره دار کردن دانشجویان٬ پس زدن قوانین ضد زن و جدا سازیها در مراکز تحصیلی٬ پایان دادن به تهدید و تحقیر و پرونده سازی و تامین فضایی کمتر امنیتی و قابل نفس کشیدن٬ تامین دهها خواست و مطالبه قابل وصول و انسانی ما٬ تنها به همبستگی و اتحاد صف میلیونی ما ممکن است. جامعه ایران از کارگر و پرستار و معلم، تا نسل جوان در مراکز تحصیلی و زنانی که از بیحقوقی و آپارتاید جنسی به تنگ آمده اند٬ روزی هزار بار زندگی جهنمی در این جامعه و عاملین آن و دولتش را نفرین میکنند. روزی صدها اعتراض مختلف در میان این صف اتفاق می افتد و هنوز بهبودی جدی و کسب موفقیتی چشمگیر به سرابی می ماند. در شرایطی که اگر نیروی ما متحد شود٬ اگر اعتراضات ما یک کاسه شود و اگر نفرت عمومی صف ما در یک جهت مشترک سوق داده شود٬ نه تنها میتوان زندگی بهتری را همین امروز تامین کرد٬ میتوان کل دستگاه سرکوب و حاکمیت بورژوازی ایران را مختل کرد. اینکار در توان ما است. اتحاد صف ما حول خواسته های مشترکی که داریم٬ همبستگی و هم پیمانی ما و روشنی مطالبه و خواست ما و تبدیل آن به خواست عمومی این صف و بسیج کل این صف٬ رمز موفقیت ما است.

 

معلمین٬ دانشجویان و دانش آموزان آزادیخواه و کمونیست

تامین همبستگی در صف وسیع عدالتخواهی در میان معلمین٬ در مدارس و دانشگاهها در گرو روشن بینی و دخالت آگاهانه و نقشه مند شما است. اتحاد آگاهانه صف شما کمونیستها٬ تصمیم مشترک و نقشه مند شما برای  تحولی انسانی در آن جامعه٬ به کار  سنجیده و سازمان یافته شما بستگی دارد.

 سران جمهوری اسلامی با همه دولتهای تا کنونی٬ با رسانه های مختلف و خیل وسیعی از روشنفکران بورژوا٬ با هر اختلافی که با هم دارند٬ علیه آزادیخواهی در آن جامعه٬ متحدانه ایستاده اند. آنها علیه هر نوع رفاه و آزادی٬ علیه هر نوع حقوق سیاسی و اجتماعی ما٬ در کنار هم قرار میگیرند و در مقابل نیروی وسیع طبقه کارگر ایران و صف عدالتخواهی در دفاع از حاکمیت سرمایه سنگر میگیرند و از همه ابزارهای خود علیه ما و برای شکست ما٬ برای تحمیل یاس و نا امیدی و تسلیم ما  به طبقه خود٬ استفاده میکنند.

امروز روزی است که صف ما کمونیستها میتواند در دل اعتراض هر روزه آن جامعه٬ با قرار دادن خود به عنوان لولای اتحاد این صف٬ منشا بزرگترین تحول به نفع کل بشریت در آن جامعه شود. این وظیفه تاریخی بر دوش ما است. این وظیفه بر دوش کمونیستهایی است که با چشمان باز کل حقایق آن جامعه را میبیند٬ نیروی دشمن و صف مقابل خود را میشناسد و توان و آمادگی نیروی خود را در دل مبارزات موجود، تقویت میکنند. کمونیستهایی که هر پیروزی ولو کوچک را ارج میگذارند و از آن به عنوان سکویی برای پرش به جلو و کسب مطالبات اساسی تر و بهبود بیشتر در زندگی همنوعان خود استفاده میکنند. کمونیستهای آگاه و صاحب افق روشنی که تلاش میکنند به محور اتحاد و خود آگاهی در میان نسل جوان و در همه محیطهای آموزشی تبدیل شوند. این وظیفه کمونیستهایی است که خود در جمع و محافل و کمیته های کمونیستی در میان معلم و دانش آموز و دانشجو٬ در شهر و محله متحد شده اند و به محور اتحاد و به هم بافتن صف آزادیخواهی در کل جامعه تبدیل میشوند. کمونسیتهایی که به گذشته خود نگاه میکنند و از تجارب گرانبهای نسل قبلی خود٬ از تجارب دوران پرافتخار نسل جوان کمونیست در دانشگاهها٬ از تجارب دوره دانشجویان آزادیخوها و برابری طلب و از تجارب مبارزات تا کنونی معلمان استفاده میکنند و درسها و تجارب آن دوره را به عنوان بخشی از تاریخ جنبش خود مورد استفاده قرار میدهند.

این دوره زمان بلند کردن پرچم اعتراض ما در مدرسه و دانشگاه٬ در محلات٬ در میان کارگران و محرومان جامعه٬ علیه بی عدالتی و برای تامین زندگی انسانی٬ برای آزادی و رفاه و امنیت است. پرچمی که حول مهمترین خواسته های این صف در همه محیط های فوق نیرو جمع میکند٬ منشاء دوستی و اتحاد و تقویت همسرنوشتی است و با اتکا به صفی مستقل و روشن بین توحش و بربریت حاکم را لگام میزند و آینده ای روشن و امید بخش را در همبستگی میان دانشگاه و معلم و محصل با طبقه کارگر تضمین میکند. چنین تحول انقلابی با نیروی ما و با دخالت متحدانه همه کمونیسهای روشن بین٬ خوشنام و با اعتبار٬ همین امروز ممکن است.

 

 

زنده باد آزادی و برابری

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

دوم مهر ١٣٩٤- ٢٤ سپتامبر ٢٠١٥